هدف: تعیین نقطه جوش مواد مختلف

یک مایع زمانی به جوش می آید که حبابهای بخاراز درون مایع خارج ودرسطح آن شکسته شود)

نقطه جوش مایع دمایی است که درآن سطح مایع درداخل لوله مویین وخارج ازآن یکسان شود)

 

1-خطای دید درهنگام نگاه کردن به درجه ترمومتر

2-بستن نادرست لوله مویین به ترمومتر

3-باز بودن سرلوله مویین که باید آن را روی شعله چراغ کاملا مسدود کرد دربازبودن سرلوله مویین هوای داخل لوله ازقسمت بالا خارج شده ونمی توان نقطه جوش رابه دست آورد.

4-ناخالص بودن ماده مورد آزمایش

5-دقت نکردن به فشاری محیط که این فشار ممکن است 760میلی متر جیوه نباشد ودر محاسبات باید فشار محیط را قرار دهیم.

 

نتیجه گیری:

فشار محیطی که آزمایش در آنجا انجام می شود می تواند درنتیجه آزمایش خیلی تاثیر درشته باشد.

هرچه ماده مورد آزمایش ناخالص تر باشد دیرتربه جوش می آید ونقطه جوش بالاتری خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

نتایج و محاسبات:

چون فشار هوادر جایی که آزمایش انجام شده است برابر(688میلی متر جیوه)می باشد درمحاسبه نقطه جوش به جای فشار(760میلی متر جیوه)باید فشار(688میلی متر جیوه)راقرار دهیم.

 

T=t + 0.00010(760.0 _ p)(t +273)

T=(درجه سانتی گراد)نقطه جوش مشاهده شده

P=فشار اتمسفرمشاهده شده  

 

 

 

 

 

 

تعیین نقطه جوش

نقطه جوش دمائی است که در ان فشار بخار مایع برابر فشار بخار جو می گردد لذا برای ثبت نقاط جوش ذکر  فشار خارجی را می طلبد و زمانیکه فشار ذکر نشود منظور نقطه جوش در فشار یک اتمسفر کامل می باشد  که نقطه جوش نرمال نامیده میشود .  بعضی از مایعات قبل از رسیدن به نقطه جوش تجزیه می شوند .  روش اندازگیری نقطه جوش به مقدار مایعی که در اختیار داریم بستگی دارد اگر مقدار زیاد باشد از روش تقطیر  و اگر کم باشد از روش میکرو استفاده میشود .

 

روش میکرو  انتهای لوله موئین را به کمک شعله مسدود کنید و به طول یک سانتیمتر بشکنید و از طرف دهانه باز ان را  دریک لوله ازمایش خشک و تمیز از جنس شیشه نازک به قطر 7    5  میلی متر وارد کنید .  داخل لوله ازمایش مایعی را که میخواهید نقطه جوش بگیرید انقدر بریزید که لوله موئین را بپوشاند .  لوله ازمایش را با کمک سیم یا ﻻستیک به ترمومتر متصل کنید به طوری که مخزن ترمومتر در کنار مایع داخل  لوله ازمایش باشد .  ترمومتر را به کمک گیره و پایه طوری متصل نمایید که مخزن ترمومتر و مایع داخل لوله ازمایش داخل حمام قرار  گیرد .  سپس حمام را به ارامی و با شعله متوسط گرم نمایید تا حباب های پیوسته از لوله موئین خارج شود در این  هنگام حرارت را قطع نمایید تا حمام سرد شود .  خروج حباب از لوله موئین به تدریج کم خواهد شد تا زمانی که دیگر حبابی خارج نمی شود و مایع وارد لوله  موئین میشود و داخل لوله موئین باﻻ میرود .  زمانی که حباب ها قطع میشود فورا دمای ترمومتر را خوانده که دمای جوش مایع می باشد . امادراین ازمایش چون ماده ای که میخواهیم نقطه جوش ان راتعیین کنیم اتانول می باشد واتانول بی رنگ است وهنگامی که مایع واردلوله مویین می شودنمی توان ان رابه طوردقیق مشاهده کردباید زمانی راکه حباب هابطورازلوله خارج می شونددمای ترمومترراددمای جوش درنظرمی گیریم. برای کاهش خطا در ازمایش فوق میتوان پس از خواندن دمای جوش مایع   حمام را مجددا گرم نمود تا حباب  های پیوسته از لوله موئین خارج شود و سپس حرارت را قطع کرده و هنگامی که خروج حباب ها پایان یافت  دمای جوش را مجدد خواند .