هدف: روشی برای تخلیص مواد

 

      تئوری آزمایش:

فشار بخار یك ماده جامد با دما تغییر می كند. به همین دلیل، بعضی تركیبات جامد بدون اینكه از فاز مایع عبور كنند به آسانی و مستقیما به بخار تبدیل می شوند. این فرایند، تصعید نامیده می شود.

 

چون بخار را می توان دوباره جامد كرد از این تبدیل می توان به عنوان روشی برای تخلیص مواد استفاده كرد. عمل تخلیص وقتی به خوبی انجام پذیر است كه فشار بخار ناخالصیها مشخصا كمتر از فشار بخار ماده تصعید شدنی باشد.

به عبارتی دیگر تنها می توان مواد جامدی را از هم جدا کرد که اختلاف فشار بخار زیادی از یک دیگر دارند.

 

در این روش نمونه در دمایی پایین تر از نقطه ی ذوب گرم می شود و مستقیماً از حالت جامد به صورت بخار در می آید و سپس بخار حاصل در سطح سردی به حالت جامد متبلور می شود.

 

 

تصعید جامدات:

 

تصعید خاصیتی است كه معمولا در مواد نسبتا غیر قطبی با ساختمان بسیار متقارن دیده می شود. تركیبات متقارن، غالبا نقطه ذوب و فشار بخار بالایی دارند.

 تبخیر پذیری آسان این مواد از سطح جامد را معلول ضعیف بودن نیروهای بین مولكولی         می دانند.