گزارش کار گراویمتری(وزن سنجی رسوب )

عنوان: گراویمتری (وزن سنجی رسوب )

هدف : اندازه گیری So4 بصورت So4Ba

تئوری:

روش فوق در اندازه گیری سولفات در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

رسوب بعلت  پدیده ی آدسورپسیون ناخالص بدست می آید.

عمل رسوب دادن بعلت دو پدیده ی زیر باید در محیط اسید کلریدریک رقیق صورت گیرد:

1-   رسوب بسهولت قابل صاف کردن میباشد

2-   تنها در این محیط سولفات باریم رسوب می کند

می تواند توسط اسید کلریدریک غلیظ و حرارت احیا گردد.

 

 

یون  را می توان  توسط اسید بوریک کمپلکسه کرد.

را می توان توسط روی در محیط اسید کلریدریکی احیا نمود:

جدید ترین روش پیشنهادی برای جلوگیری از پدیده ی آدسورپسیون رسوب دادن در حضور اسید اتیلن دی آمین تترا استیک به فرمول زیر صورت می گیرد :

جسم فوق با اغلب کاتیون ها تولید کمپلکس می نماید و در این صورت از پدیده ی آدسورپسیون جلوگیری میکند.

روش کار:

مجهول را به حجم می رسانیم.

25 ml از آن را بر می داریم.

سپس به آن 1cc Hcl   اضافه می کنیم.

به آن 50 cc BaCl2 0.2N اضافه می کنیم ( برای حل و ادغام بهتر است هر دو را از قبل توسط هیتر گرم کنیم )

محلول حاصل را به مدت 30 دقیقه در حمام بن ماری قرار می دهیم.

سپس آن را حدود 5 دقیقه در هوای آزاد قرار می دهیم تا سرد شود.

محلول را صاف می کنیم و وزن رسوب را پس از خشک شدن اندازه می گیریم.

وزن کاغذ صافی : 0.624

منبع: iranchem.blogfa.com

 


 

مطالبی پیرامون گراویمتری:

گراوی متری:

تجزیه وزنی بر مبنای اندازه گیری وزن یک ماده با ترکیب معلوم که ارتباط شیمیایی با ماده مورد تجزیه وارد استوار است وممکن است به روش های زیر صورت گیرد :

1-طریقه رسوب دادن: توسط اضافه کردن یک معرف جزءمورد نظر را از بقیه اجزابه صورت رسوبی که ترکیب شیمیایی ان معلوم است جدا می کنند.

2-روش های تبخیری: اجسامی که دارای اجزای فراری چون H2O,CO2

هستند حرارت داده وگاز حاصله داده را به وسیله جاذب جذب می کنند .

3-روش الکترولیتیک: توسط عبور دادن جریان الکتریکی در کاتدرسوب داده.

معرفهای رسوب دهنده الی رابه دو دسته تقسیم می کنند:

1- رسوباتی نظیر رسوبات معدنی تشکیل می دهند یعنی نوع اتصال الکترووالانس است مانندیون اکسالات.

2- عوامل کی لیت سازکه اتصال کئوردینانس بایون مورد نظر ایجادمی کنندنظیردی متیل گلی اکسیم.

تعیین نیکل در فولاد

اساس این روش واکنش ملح نیکل با محلولDMGدرمحیط امونیاکی وتشکیل رسوب قرمزNi(DMG)2می باشد این رسوب در اسیدهای قوی حل می شود بنابراین در محیط های اسیدی کاملا رسوب نمی کند.

رسوب قرمزرنگ Ni2++2DMG=>Ni(DMG)2

x=