استاندارد كردن هیدروكلریك اسید 2/0 مولار ابتدا در یك ارلن حدود 2/0 گرم كربنات سدیم بریزید و در حدود 20 یا 30 میلی لیتر آب مقطر حل كنید. سپس چند قطره از شناساگر سبز برموكرزول در ارلن بریزید. بورت را ازهیدروكلریك اسید كه باید استاندارد شود و غلظت حدودی آن 2/0 است پر كرده و تیتراسیون را شروع كنید تا وقتی رنگ محلول از آبی به سبز تغییر یابد. سپس 2 الی 3 دقیقه ارلن را بجوشانید. مشاهده میكنید كه رنگ محلول دوباره آبی خواهد شد. تیتر را ادامه دهید تا دوباره رنگ محلول سبز شود كه این نقطه پایانی تیتراسیون است.

سوال: علت جوشاندن محلول چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید معادله واكنشی كه انجام میشود را نوشت. وقتی اسید با كربنات واكنش نشان میدهد محصولاتی كه تولید می كند كربنیك اسید و نمك است. می دانیم كه شناساگر سبز برموكرزول در محیط اسیدی سبز می شود. رنگ سبز اولیه كه دیده می شود ناشی از تشكیل كربنیك اسید است و به نقطه پایانی تیتراسیون مربوط نمیشود. پس محلول را می جوشانیم تا این اسید به آب و دی اكسید كربن تجزیه شود.

استاندارد كردن نیترات نقره 1/0 نرمال 100 میلی گرم سدیم كلرید خالص كه قبلا در دمای 110 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت خشك شده است را به یك بشر 150 میلی ریخته و 5 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه كنید.سپس 5 میلی لیتر اسید استیك غلیظ اضافه كنید. در ادامه 50 میلی لیتر متانول و به مقدار 5/0 میلی لیتر شناساگر Eosin Y به محلول اضافه كنید. محلول را هم بزنید(ترجیحاً با مگنت استیرر) و با نقره نیترات تیتر كرده و نرمالیته آنرا محاسبه كنید. توضیح: برای ساختن شناساگر ائوسین میتوانید 50 میلی گرم از آنرا در 10 میلی لیتر آب حل كنید.

استاندارد كردن پتاسیم هیدروكسید 1 نرمال: 5 گرم پتاسیم بی فتالات را كه قبلا در دمای 120 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت حرارت دیده است را در 75 میلی لیتر آب مقطر تازه حل كنید. سپس 2 قطره فنل فتالئین اضافه كنید و تا ظهور رنگ صورتی تیتر كنید. هر 2/204 میلی گرم پتاسیم بی فتالات با 1 میلی لیتر از پتاسیم هیدروكسید 1 نرمال هم ارز است. توضیح: روش استاندارد كردن سدیم هیدروكسید 1 نرمال هم مشابه روش فوق است.

استاندارد كردن پتاسیم پرمنگنات 1/0 نرمال در ابتدا 200 میلی گرم سدیم اگزالاتی كه قبلا در دمای110 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت در آون حرارت دیده است را وزن كرده و در 250 میلی لیتر آب مقطر حل كنید.سپس 7 میلی لیتر سولفوریك اسید غلیظ به آن اضافه كنید و تا 80 الی 85 درجه سانتیگراد حرارت دهید. توصیه میشود كه دما بالاتر از 85 درجه نرسد.در نهایت تمام این محلول را با پتاسیم پرمنگنات مورد نظر تیتر كنید. لازم به ذكر است كه دمای محلول در طی تیتراسیون نباید به كمتر از 70 درجه سانتیگراد برسد. برای محاسبه نرمالیته باید بدانید كه هر 7/6 میلی گرم سدیم اگزالات با یك میلی لیتر پتاسیم پرمنگنات دقیقا 1/0 نرمال هم ارز است. 

استاندارد کردن پتاسیم دی کرومات 1/0 نرمال 25 میلی لیتر از محلول را به یک ارلن دربدار 500 سی سی ریخته و 2 گرم پتاسیم یدید به آن افزوده و با 200 می لیتر آب مقطر آنرا رقیق کنید. به مقدار 5 میلی لیترهیدروكلریك اسید غلیظ به آن افزوده و به مدت 10 دقیقه آنرا در یک جای تاریک قرار دهید. سپس آنرا با سدیم تیوسولفات 1/0 نرمال تیتر کنید. در نزدیکی نقطه اکی والان 3 میلی لیتر معرف نشاسته به آن اضافه کرده و تا بیرنگ شدن کامل محلول تیتر را ادامه دهید.  

استاندارد کردن محلولIodine ۰/۱ نرمال 25 میلی لیتر از محلول ید 1/0 نرمال را به یک ارلن 250 سی سی منتقل کنید و تا حجم 100 میلی لیتر با آب رقیق کنید. یک میلی لیترهیدروكلریك اسید 1 نرمال به آن بیفزایید و به آرامی هم بزنید تا مخلوط گردد. سپس با سدیم تیوسولفات 1/0 تیتر کنید. هر وقت رنگ محلول زرد کمرنگ شد به آن 2 میلی لیتر شناساگر نشاسته به آن اضافه کرده و تا بیرنگ شدن کامل محلول تیتر را ادامه دهید. توجه نمایید که محلول ید باید در شیشه های تیره و دربدار نگهداری شود.