پروسه خشک کردن

اساس کار خشک کردن مواد شامل تولید حرارت جهت تبخیر آب و انتقال آب تبخیر شده از داخل خشک کن توسط سیال عامل می باشد . در بعضی موارد که مواد به حرارت حساس باشند می توان اساس طراحی خشک کن بر اساس انتقال جرم صورت می گیرد که توام با ایجاد فشار منفی در داخل دستگاه می باشد .

معمولاً خشک کن ها بر اساس رطوبت ورودی و خروجی و نیز ظرفیت و سایز مواد ورودی و حساسیت مواد به حرارت طراحی می گردند . در مواردی که مواد به حرارت حساسند  و یا در اثر گرما تغییر رنگ می دهند از حرارت غیرمستیقم استفاده می شود که در این نوع خشک کن ها عمده مسئله  خشک کردن با انتقال جرم mass) transfer) انجام می گیرد . هوای محیط در یک واحد هوا ساز  ( hot gas generator )تا درجه حرارت مورد نیاز گرم شده و توسط یک دستگاه فن در داخل استوانه خشک کن  جریان می یابد .  داخل دستگاه با توجه به پروسه خشک کردن،  به چند ناحیه (  ( zoneتقسیم شده و در هر ناحیه پره های هدایت مواد  (flights )  با زاویه ای متفاوت،  عمل پراکنده کردن  موادرا  در سطح مقطع خشک کن و در مقابل هوا ، انجام می دهند و با این ترتیب سطح انتقال حرارت و انتقال جرم به حداکثر می رسد.  سیال عامل گرم پس از عبور از میان  مواد امکان انتقال حرارت ( heat transfer ) و انتقال جرم ( mass transfer ) را افزایش می دهند . یک پارامتر مهم در طراحی ، سرعت جرمی سیال ( gas mass velocity )  می باشد که افزایش پارامترفوق باعث افزایش راندمان خشک کن و نیز افزایش  سرعت انتقال جرم در خشک کن و باعث فرارمواد از خشک کن می گردد .

شیب خشک کن ها معمولاً بین 1 – 4 درجه می باشد و سرعت دورانی آنها بین r.p.m  1-5  می باشد .
این پارامتر را با توجه به خواص  فیزیکی مواد باید در یک نقطه بهینه نمود و معمولاً برای مواد درشت در محدوده
2000–25000(kg/m2–hانتخاب    می شود.
هوای خروجی از خشک کن نیز توسط یک دستگاه مولتی سیکلون و فیلتر کیسه ای تصفیه می گردد .
نکته مهم دیگر در طراحی خشک کن ، جهت حرکت هوا و مواد می باشد که انتخاب سیستم فوق نیز تابعی از شرایط فیزیکی و شیمیایی مواد و پروسس می باشد .

به طور کلی  خشک کن های دوار از لحاظ تماس مواد با هوای محترقه به دو دسته تقسیم می شوند:  

 1–مستقیم (Directکه موادوهوای داغ  درتماس بایکدیگرمیباشند.
2
– غیر مستقیم ( Indirect ) که  هوای داغ  و مواد با هم در تماس نمی باشند .

خشک کن های مستقیم و غیر مستقیم نیز به دو دسته تقسیم و  به شرح زیر ساخته می شوند :

 1– هم جهت ( ( Cocurrent که مواد و سیال عامل در یک جهت حرکت می کنند.
2
– غیر هم جهت ( ( Counter Current که مواد و سیال عامل مخالف جهت  یکدیگر حرکت می کنند .

خشک کن های طراحی شده در شرکت دیرین صنعت باختر براساس نوع پروسه می باشد که می تواند از قطر 1000الی4000وطول6000الی45000میلیمترداراباشد .
دبی هوا و میزان کیلو کالری مشعل نیز بر اساس ظرفیت و رطوبت مواد از
300/000 الی 5/000/000 کیلو کالری تعیین می گردد .