B : خنثی سازی تیتراسیون

آزمایش 1-B : استاندارد كردن هیدروكلریك اسید با سدیم كربنات

بحث:

اسیدها، اغلب با مقدار معینی از سدیم كربنات استاندارد می شوند.

استاندارد اولیه‌ی سدیم كربنات كه در تجارت استفاده دارد، می‌تواند از گرم كردن سدیم هیدروژن كربنات تصفیه شده در دمای 270 تا 300 درجه سانتیگراد به مدت یك ساعت تهیه شود.

در شكل 3 دو نقطه برای مشاهده‌ی تیتراسیون سدیم كربنات نشان داده شده است. نخست، تبدیل كربنات به هیدروژن كربنات در PH حدود 3/8. دوم: گیر انداختن شكل دی اكسید كربن كه در PH حدود 8/3 مشاهده می شود. دومین نقطه اغلب برای استاندارد كردن استفاده می شود زیرا تغییر در PH بیشتر از اولی است، حتی شدیدتر از مرحله‌ پایانی می‌تواند بوسیله‌ی كمی جوشاندن محلول به محو كرن محصول واكنش اسید كربنیك و كربن دی اكسید منجر شود.

 

 

 

 

 

 

تیتراسیون 25 میلی لیتر از  0/1 مولار با HCL از 0/1 مولار بعد از اینكه حدود 49 میلی لیتر از اسید اضافه شد، محلول را بجوشانید. تغییر در PH، وقتی كه اسید بیشتر اضافه شود، بیشتر است. نمونه با اولین ظهور رنگ اسیدی شناساگر تیتر می شود (از قبیل برموكروزول گرین یا متیل اورانژه) در این نقطه محلول شامل یك مقدار زیاد كربن دی اكسید نامحلول و مقدار كمی از اسید كربنیك و هیدروژن كربناتی كه واكنش نمی‌دهد، است.

جوشاندن مداوم، این بافر را بوسیله‌ی حذف كردن اسید كربنیك خراب می كند.

سپس محلول به واسطه‌ی رسوب یون هیدروژن كربنات قلیایی می شود. تیتراسیون كامل می شود و سپس محلول سرد می گردد. اساساً كاهش بیشتر PH، با اضافه كردن اسید نهایی رخ می دهد، بنابراین یك تغییر رنگ ناگهانی بیشتری می دهد. (شكل 3)

در یك جانشین مقدار اسید تولید شده بیش از حد مورد نیاز است و می‌تواند سدیم كربنات را به كربنیك اسید تبدیل كند. محلول جوشانده شده و قبل از این كه سرد شود دی اكسید كربن آزاد می كند.

مقدار مازاد اسید با یك محلول رقیق باز واكنش معكوس می دهد. هر شناساگری كه مناسب تیتراسیون اسید قوی - باز قوی باشد رضایت بخش است. حجم معینی از اسید به باز البته باید بوسیله‌ی یك تیتراسیون مستقل بنا نهاده شود.

روش كار:

در یك دستگاه خشك كن مقداری استاندارد اولیه در حدود 2 ساعت تا 110 درجه سانتیگراد خشك و در دسیكاتور سرد كنید. 2-5/2 گرم نمونه (با تقریب 0/1 میلی‌گرم) در بالن 250 میلی‌لیتری بریزید و در 50 میلی لیتر آب مقطر حل كنید، 3 قطره برموكروزول به آن اضافه كنید و با HCL تیتر كنید تا محلول شروع به تغییر رنگ از آبی به سبز كند. محلول را به مدت 2 تا 3 دقیقه بجوشانید و تا دمای اتاق سرد كنید (یادداشت 1) و تیتراسیون را كامل كنید. (یادداشت 2)

یك نمونه‌ی صحیح را به وسیله‌ی تقریباً 100ml از NACL 0/05 مولار و سه قطره شناساگر و با تیتر كردن تعیین كنید و مختصر بجوشانید و سرد كنید و تیتراسیون را كامل كنید و مقدار حجمی كه برای تیتراسیون نیاز داشتید كم كنید و غلظت HCL محلول را حساب كنید. 1- نمونه باید از سبز به آبی تغییر كرده باشد، بطوریكه CO2 در طول مقدار زیاد می تواند تیتراسیون را به حالت اول برگردارند مشروط بر آنكه اسید- باز به نسبت معین تركیب شده باشند و گرنه نمونه باید دور ریخته شود.

2- واكنش معكوس با باز در نقطه‌ی پایانی با اطمینان بیشتری انجام می‌گیرد.