آزمایش 2-B :

استاندارد كردن سدیم هیدروكسید با پتاسیم هیدروژن فتالات.

روش كار:

مقداری از استاندارد اولیه‌ی پتاسیم هیدروژن فتالات را در مدت 2 ساعت تا 110 درجه سانتیگراد خشك كنید و در دسیكاتور سرد كنید. 8/0-7/0 گرم از نمونه (با تقریب 1/0 میلی‌گرم) را در بالن 250 میلی لیتر بریزید و هر یك را در 50-75 میلی لیتر آب مقطر حل كنید و 2 قطره فنل فتالئین اضافه و با باز تیتر كنید تا رنگ صورتی شناساگر به مدت 30 ثانیه پایدار باشد. غلظت NaoH محلول را حساب كنید.

یادداشت:

واكنش معكوس با اسید به ساختن نقطه‌ی پایانی دقیق تر منجر می شود. حجم استفاده شده در تیتراسیون معكوس را ثبت كنید. حجم خالص باز در حالت استاندارد استفاده شده پس اسید- باز را به نسبت محاسبه شده استفاده كنید.

آزمایش 3-B : تعیین حجم اسید سركه ها

بحث:

همه‌ی حجم اسید سركه به آسانی با تیتراسیون باز استاندارد شده تعیین می شود. بطور مشترك حجم اسید سركه ها در مراحل واكنش اسیداستیك جزء اصلی اسیدی هستند. حتی اگر چه دیگر اسیدها وجود دارند- به عنوان مثال، حجم اسید یك شراب به درصد اسید تارتریك بیان می شود. حتی اگر چه دیگر اسیدها در نمونه وجود داشته باشند. بیشترین سركه ها شامل حدوداً 5%    اسید می باشند بطوریكه اسید استیك شرابهای معمولی شامل مقدار كمتر از 1% اسید تارتریك هستند.

روش كار:

اگر یك سركه مجهول است (یادداشت 1) با پیپت 25 میلی لیتر در بالن 250 میلی لیتر بریزید و آن را با آب مقطر به حجم برسانید و كاملاً بهم بزنید و 50 میلی لیتر از آن را به بالن 250 میلی‌لیتری منتقل و 50 میلی‌لیتر آب و 2 قطره فنل فتالئین اضافه كنید (یادداشت 2) و با NaoH استاندارد 1/0 مولار تیتر كنید. نخست، رنگ صورتی تا 30 ثانیه پایدار است قدرت اسیدی سركه   بر حسب درصد است .

یادداشت ها:

1- قدرت اسیدی سركه هایی كه در شیشه نگهداری می شوند در معرفی هوا كاهش می یابند پس توصیه می شود كه فروشگاه ها سركه را در شیشه‌های كوچك و پوشانده نگهداری كنند.

2- مقدار شناساگر در نمونه های رنگی با توجه به تغییر رنگ باید به میزان لازم افزایش یابند.

آزمایش 4-B : تجزیه‌ی مخلوط كربنات و بی كربنات

بحث:

مرحله‌ی درگیر كردن دو تیتراسیون. نخست خصلت قلیایی    بوسیله‌ی تیتراسیون با اسید استاندارد و برموكروزول در نقطه‌ی پایانی.

جداسازی دو قسمت مجهول با زیاد كردن NaoH استاندارد به برگرداندن    به منجر می شود.

سپس همه‌ی كربنات به سرعت با تركیب می شود.

   اضافی فوراً با HCL استاندارد تیتر می شود و مقدار حضور    را تعیین می‌كند یك تیتراسیون برای اضافه شده نیاز است، زیرا به سرعت با مقداری NaoH تركیب می‌شود.

شما می توانید از همه‌ی خصلت قلیایی و غلظت بی كربنات، غلظت كربنات اصلی را محاسبه كنید.

موضوعات: NaoH 1/0 مولار استاندارد HCL 1/0 مولار استاندارد.

آزاد كردن آب:

500 میلی لیتر آب مقطر را بجوشانید تا گاز  متصاعد شود و در یك شیشه‌ی 500 ملی‌لیتری بریزید و با یك درپوش محكم درب آن را ببندید.

 

 

 

برموكروزول و شناساگرهای فنل فتالئین

مجهولات: ناشناخته های جامد را می‌توان از معرف هایی چون سدیم كربنات یا پتاسیم كربنات و بی‌كربنات تهیه شوند. مجهولات باید در یك دسیكاتور ذخیره شوند اما نباید گرم شوند. گرمای 100-50 درجه را به    تبدیل می كند.

روش كار:

در واقع جرم 5/2-2 گرم از مجهول را درون بالن 250 میلی‌لیتر وزن می كنیم و بوسیله‌ی قیف آنرا به بالن حجمی انتقال و به حجم می رسانیم.

3- كل حالت های قلیایی: قسمت های مساوی از محلول مجهول را با پیپ 25 میلی لیتری تهیه كنید و در یك بالن 250 میلی لیتری انتقال دهید و با HCL استاندارد 1/0 مولار تیتر كنید و از برموكروزول استفاده كنید. (این فرآیند را بیش از 2 بار با قسمت های 25 میلی لیتری انجام دهید)

4-  حجم بی كربنات: با پیپت 25 میلی لیتری 50 میلی لیتر از مجهول NaoH 1/0 مولار استاندارد را در بالن 250 میلی لیتری بریزید. بهم بزنید و 10 میلی لیتر از      اضافه كنید. (با استفاده از استوانه مدرج). دوباره به سرعت را بهم بزنید. دو قطره فنل فتالئین اضافه كنید و فوراً با 0/1  HCL مولار استاندارد تیتر كنید. این مرحله بیش از 2 بار با قسمت های 25 میلی لیتری از مجهول تكرار كنید.

5- 25 میلی لیتر آب و 10 میلی لیتر از  و 50 میلی لیتر از سود استاندارد 1/0 مولار را با HCL 1/0 مولار تیتر كنید. این فرآیند را بیش از 2 بار تكرار كنید. تفاوت در تعداد مولهای HCL مورد نیاز در مرحله‌ی واكنش 3 و 4 برابر با مولهای بی كربنات در مخلوط است.

6- از نتیجه‌ی مرحله‌ی 2 تمام حالت های قلیایی را محاسبه كنید و این یك انحراف استاندارد از نتایج مرحله‌ی 3 و 4 می باشد.

غلظت بی كربنات و انحراف استاندارد آن را محاسبه كنید و از انحراف استاندارد تخمینی نامعلوم استفاده كنید. غلظت نامعلوم كربنات را در نمونه محاسبه كنید.

درصد وزنی تركیب جامد مجهول در هر یك از گونه های و