آزمایش 4-B : تجزیه‌ی مخلوط كربنات و بی كربنات

بحث:

مرحله‌ی درگیر كردن دو تیتراسیون. نخست خصلت قلیایی    بوسیله‌ی تیتراسیون با اسید استاندارد و برموكروزول در نقطه‌ی پایانی.

جداسازی دو قسمت مجهول با زیاد كردن NaoH استاندارد به برگرداندن    به منجر می شود.

سپس همه‌ی كربنات به سرعت با تركیب می شود.

   اضافی فوراً با HCL استاندارد تیتر می شود و مقدار حضور    را تعیین می‌كند یك تیتراسیون برای اضافه شده نیاز است، زیرا به سرعت با مقداری NaoH تركیب می‌شود.

شما می توانید از همه‌ی خصلت قلیایی و غلظت بی كربنات، غلظت كربنات اصلی را محاسبه كنید.

موضوعات: NaoH 1/0 مولار استاندارد HCL 1/0 مولار استاندارد.

آزاد كردن آب:

500 میلی لیتر آب مقطر را بجوشانید تا گاز  متصاعد شود و در یك شیشه‌ی 500 ملی‌لیتری بریزید و با یك درپوش محكم درب آن را ببندید.

 

 

 

برموكروزول و شناساگرهای فنل فتالئین

مجهولات: ناشناخته های جامد را می‌توان از معرف هایی چون سدیم كربنات یا پتاسیم كربنات و بی‌كربنات تهیه شوند. مجهولات باید در یك دسیكاتور ذخیره شوند اما نباید گرم شوند. گرمای 100-50 درجه را به    تبدیل می كند.

روش كار:

در واقع جرم 5/2-2 گرم از مجهول را درون بالن 250 میلی‌لیتر وزن می كنیم و بوسیله‌ی قیف آنرا به بالن حجمی انتقال و به حجم می رسانیم.

1- كل حالت های قلیایی: قسمت های مساوی از محلول مجهول را با پیپ 25 میلی لیتری تهیه كنید و در یك بالن 250 میلی لیتری انتقال دهید و با HCL استاندارد 1/0 مولار تیتر كنید و از برموكروزول استفاده كنید. (این فرآیند را بیش از 2 بار با قسمت های 25 میلی لیتری انجام دهید)

2-  حجم بی كربنات: با پیپت 25 میلی لیتری 50 میلی لیتر از مجهول NaoH 1/0 مولار استاندارد را در بالن 250 میلی لیتری بریزید. بهم بزنید و 10 میلی لیتر از      اضافه كنید. (با استفاده از استوانه مدرج). دوباره به سرعت را بهم بزنید. دو قطره فنل فتالئین اضافه كنید و فوراً با 0/1  HCL مولار استاندارد تیتر كنید. این مرحله بیش از 2 بار با قسمت های 25 میلی لیتری از مجهول تكرار كنید.

3- 25 میلی لیتر آب و 10 میلی لیتر از  و 50 میلی لیتر از سود استاندارد 1/0 مولار را با HCL 1/0 مولار تیتر كنید. این فرآیند را بیش از 2 بار تكرار كنید. تفاوت در تعداد مولهای HCL مورد نیاز در مرحله‌ی واكنش 3 و 4 برابر با مولهای بی كربنات در مخلوط است.

4- از نتیجه‌ی مرحله‌ی 2 تمام حالت های قلیایی را محاسبه كنید و این یك انحراف استاندارد از نتایج مرحله‌ی 3 و 4 می باشد.

غلظت بی كربنات و انحراف استاندارد آن را محاسبه كنید و از انحراف استاندارد تخمینی نامعلوم استفاده كنید. غلظت نامعلوم كربنات را در نمونه محاسبه كنید.

درصد وزنی تركیب جامد مجهول در هر یك از گونه های و    را بیان كنید.

 

تیتراسیون رسوبی

بحث

تیتراسیون با عوامل تعلیق پذیری برای تعیین ماده ی مورد تجزیه e.g مفید است.   وقتی می تواند تعیین شود كه با   تیتر شود.

آشكار سازی نقطه‌ی آخر:

-        شیمیایی

-        نمونه‌ی رسوبی كردن- روش موهر

-        برای آنالیز نقره روش ولهارد

-        جذب سطحی روش فاجانز

واكنشگرها و مواد شیمیایی

1-    محلول كلراید با غلظت مجهول

2-    خشكاندن  (به دقت)

3-    0/1%  دی كلروفلئورسین در اتانول 75% 

4-    محلول 5% دكسترین

5-    5 مول محلول 

6-    شناساگر كرومات پتاسیم 5% 

7-    خشكاندن KSCN

8-    نیتروبنزن

9-    شناساگر Fe(III)