تیتراسیون رسوب: تعیین كلراید بوسیلة روش موهو كلراید با محلول AgNo3 تیتر می شود. یك نمك اسید كرومیك انحلال پذیر به عنوان واكنشگر اضافه می شود. این محصول یك محلول زرد رنگ است. وقتی رسوب كلراید كامل می شود نخست با شناساگر واكنش داده و تبدیل به رسوب قرمز كربومات نقره می شود.

 

روش موهر باید در PH حدود 8 انجام گیرد. این روش برای تعین Cr در خنثی كردن یا محلول های بافری از قبیل آب نوشیدنی مفید است.

روش كار:

ماده‌ی مجهول در دمای   به مدت یك ساعت خشكیده شده و در دستگاه دسیكاتور سرد می گردد. فقط نمونه‌های وزن شد داخل ارلن مایر 100ml اضافه می شود تا كف كند سپس آن  را متوقف كنید. در حدود 2ML از .

آزمایش 2C : تیتراسیون رسوبی: تعیین كلراید به وسیله‌ی روش ولهارد.

این یك روش تیارسیون مستقیم برای تعیین آنیونهایی كه با نقره رسوب می‌كنند، است. مانند   و آن در محلول   ترجیح داده می شود.

یك مقداری اضافی اضافه می كنیم به ppt آنیون و اضافی به وسیله تیتراسیون معكوس با محلول تیوزینات پتاسیم استاندارد تعیین می شود.

 

در نقطه پایانی فریك آمونیوم سولفات بوسیله‌ی اضافه كردن   كه به شكل یك كمپلكس قرمز انحلال پذیر با شروع اضافه كردن تیترانت نمایان می شود.

 

این شناساگر نباید به شكل یك تركیب با تیترانتی كه پایدار تر از رسوب یا واكنش رنگی كه بر اثر اضافه شدن اولین قطره از تیترانت است باشد.

روش كار:

1-    انتقال 25ml نمونه كلراید به بالن 250ml

2- اضافه كردن 50ml آب مقطر. تهیه كردن 10ml محلول و 40ml محلول استاندارد.

3- 5ml نیتروبنزن اضافه كنید و بالن را به شدت تكان دهید (ممكن است نیاز به بالن محكمی داشته باشید.)

4- 4ml شناساگر فریك اضافه كنید و با  KSCN استاندارد تیتر كنید و حجم را تا دو رقم اعشاری ثبت كنید.

5- مرحله‌ی 4-1 را 2 بار بیشتر تكرار كتید و غلظت كلراید را در NacL  ppm محاسبه كنید.

 

آزمایش 3c :

تعیین كلراید بوسیله تیتراسیون با یك شناساگر جذبی

شناساگر جذبی:

واكنش شناساگر روی سطح رسوب انجام می گیرد. شناساگر كه یك رنگینه است روی محلولی به شكل یونیزه وجود دارد كه معمولاً یك آنیون است.

قاعده‌ی كلی جذب:

 مشاهده‌ی تیتراسیون Cr با  قبل از نقطه‌ی هم ارز  افزایش می یابد و لایه‌ی اولیه است (برگشتن رسوب به مرحله‌ی اندازه گیری).

برتر از نقطه هم ارز (نقطه پایانی خوب)   اضافه است و روی سطح رسوب بار مثبت می شود با یك لایه   . این اكنون شناساگر آنیون را جذب كرده و آن را در دو لایه (شمارنده) جذب می كند.

شناساگر:  : یا

این رنگ جذب شده شناساگر با رنگ جذب شده دیگر فرق دارد. و این اختلاف نشانه تكمیل تیتراسیون است. درجه‌ی جذب شناساگر با افزایش قدرت اسیدی می‌تواند كاهش یابد.

تیتراسیون كلراید به عنوان یك نوع شناساگر كه روش فوجانز نامیده می شود، استفاده می گردد. روش فوجاز جدیدترین و دقیق ترین روش هالیه نقره است. آن بازی است كه روی دی كلر وفلوتورسین جذب می شود.

(DCF) كه جذب بار مثبت روی سطح ذرات كلرید نقره در تیتراسیون رسوبی زمانی كه یون در حال افزایش است، می شود.

روش كار:

1- 25 میلی لیتر از نمونه‌ی كلرید مجهول را با پیپت به درون یك ارلن 250 میلی لیتری انتقال دهید

2- 5 میلی لیتر از محلول دكسترین اضافه كنید و با 8 قطره از شناساگر دی كلر و فلئورسین ادامه دهید.

3- محلول را تیتر كنید تا جایی كه یك تغییر رنگ پایداری مشاهده شود. حجم استفاده شده را ثبت كنید.

4- مرحله‌های 1-3 را بیش از 2 بار تكرار كنید و نتایج را بر حسب NacL ,ppm گزارش كنید.