هدف: جدا سازی و خالص سازی مواد از طریق تقطیر

 

      تئوری آزمایش:

n    تبخیر یك مایع و سپس میعان بخار براثر سرما و جمع آوری قطرات حاصل در ظرف دیگر را تقطیر می گویند.

برای جداسازی و تخلیص مایعات چهار نوع تقطیر در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد:

تقطیر ساده

تقطیر در فشار كم

تقطیر به وسیله بخار آب

تقطیر جزء به جزء

وجود ناخالصیهای غیر فرار  در مایع سبب كاهش فشار بخار مایع می شود زیرا وجود جزء غیر فرار به مقدار زیاد، غلظت جزء اصلی فرار را پائین می آورد و قابلیت تبخیر مایع كم می شود.

این جزء پس از تقطیر در باقیمانده تقطیر باقی می ماند چنانچه مخلوطی از دو یا چند مایع داشته باشیم، كه دمای جوش آنها به حد كافی با هم متفاوت باشند جدا كردن آنها از طریق تقطیر ساده امكان پذیر است و ابتدا مایعی كه نقطه جوش كمتری دارد تقطیر می شود.

رعایت نكات زیر در انجام تقطیر ضروری است.

حجم مایع تقطیر شدنی، نباید، از دوسوم حجم بالون بیشتر باشد.انداختن چند عدد سنگ جوش (دو یا سه عدد) در بالون تقطیر، به منظور توزیع یكنواخت گرما و جلوگیری از پریدن مایع

مخزن جیوه دماسنج باید پایینتر از شاخه جانبی رابط در محل جریان بخارها قرار گیرد، تا نقطه جوش یك مایع به درستی تعیین شود.اتصال صحیح لوله ورود و خروج آب به مبرد.برای گرم كردن، معمولا حمام های روغن یا وسایل گرم كننده الكتریكی ارجحیت دارند. ولی چنانچه از شعله استفاده می شود، باید توجه داشته با گذاشتن یك توری فلزی روی سه پایه و زیر بالون، شعله چراغ گاز، پخش شده به تمام نقاط بالن اتصال یابد تا بدین وسیله از گرم شدن موضعی بالن جلوگیری شود.باید محل ارتباط و تماس شیشه آلات را با گریس یا وازلین روغنكاری كرد. این امر برای اجتناب از چسبندگی و قفل شدن وسایل شیشه ای بر اثر گرما ضروری است.

محاسبات:  

T=t+.00012(t+273) (760-p)

 T=73.3+.00012(73.3+273) (760-688)    دمای واقعی:                                   78.5       T=76.30

   درصد خطا:     2.81

 

دلایل خطا: خطای دید ، ترمومتر ، كثیف بودن وسائل، ناخالصی همراه اتانول.


نتیجه گیری: تقطیر عملی است كه ما را قادر میسازد كه هم نقطه جوش را بیابیم هم به جدا سازی و خالص سازی مواد كمك میكند.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                          

 

 

   ورودی آب سرد     خروجی آب سرد