مقدمه و تئوری:

 

فشار بخار یك ماده جامد با دما تغییر می كند. به همین دلیل، بعضی تركیبات جامد بدون اینكه از فاز مایع عبور كنند به آسانی و مستقیما به بخار تبدیل می شوند. این فرایند، تصعید نامیده می شود.

 

چون بخار را می توان دوباره جامد كرد از این تبدیل می توان به عنوان روشی برای تخلیص مواد استفاده كرد. عمل تخلیص وقتی به خوبی انجام پذیر است كه فشار بخار ناخالصیها مشخصا كمتر از فشار بخار ماده تصعید شدنی باشد.

به عبارتی دیگر تنها می توان مواد جامدی را از هم جدا کرد که اختلاف فشار بخار زیادی از یکدیگر دارند.

 

در این روش نمونه در دمایی پایین تر از نقطه ی ذوب گرم می شود و مستقیماً از حالت جامد به صورت بخار در می آید و سپس بخار حاصل در سطح سردی به حالت جامد متبلور می شود.

 

 

تصعید جامدات:

 

تصعید خاصیتی است كه معمولا در مواد نسبتا غیر قطبی با ساختمان بسیار متقارن دیده می شود. تركیبات متقارن، غالبا نقطه ذوب و فشار بخار بالایی دارند.

 تبخیر پذیری آسان این مواد از سطح جامد را معلول ضعیف بودن نیروهای بین مولكولی می دانند.

 

 

روش کار:

-      مقداری نفتالین ناخالص را بر روی شیشه ساعت ریخته،

- انتهای یک قیف شیشه ای تمیز را مسدود ( با کاغذ یا پنبه ) و با دقت وزن می کنیم(=25.88g)

- قیف را روی شیشه ساعت حاوی نفتالین برگردانده طوری که هیچ منفذی به بیرون نداشته باشد.

- مجموع قیف و شیشه ساعت را به ملایمت گرم می کنیم؛ بهتر است برای گرم كردن از حمام بخار استفاده شود. چنانچه حمام بخار در دسترس نبود، بشری را كه قطر دهانه آن متناسب با قطر شیشه ساعت باشد تا دو سوم حجم از آب پر كنید و شیشه ساعت و قیف را روی آن بگذارید و آب را به ملایمت گرم كنید. ( 30 الی 45 دقیقه آنرا به همان حال بگذارید )

- طی این مدت در اثر حرارت نفتالین تصعید شده و روی قیف سرد متراکم می شود.

- اجازه می دهیم سیستم کمی سرد شود. حال قیف را توزین کرده (=26.43 )

و وزن بلورها را گزارش می کنیم :

26.43 - 25.88 = 0.55 g